рефераты
Главная

Рефераты по коммуникации и связи

Рефераты по косметологии

Рефераты по криминалистике

Рефераты по криминологии

Рефераты по науке и технике

Рефераты по кулинарии

Рефераты по культурологии

Рефераты по зарубежной литературе

Рефераты по логике

Рефераты по логистике

Рефераты по маркетингу

Рефераты по международному публичному праву

Рефераты по международному частному праву

Рефераты по международным отношениям

Рефераты по культуре и искусству

Рефераты по менеджменту

Рефераты по металлургии

Рефераты по налогообложению

Рефераты по оккультизму и уфологии

Рефераты по педагогике

Рефераты по политологии

Рефераты по праву

Биографии

Рефераты по предпринимательству

Рефераты по психологии

Рефераты по радиоэлектронике

Рефераты по риторике

Рефераты по социологии

Рефераты по статистике

Рефераты по страхованию

Рефераты по строительству

Рефераты по схемотехнике

Рефераты по таможенной системе

Сочинения по литературе и русскому языку

Рефераты по теории государства и права

Рефераты по теории организации

Рефераты по теплотехнике

Рефераты по технологии

Рефераты по товароведению

Рефераты по транспорту

Рефераты по трудовому праву

Рефераты по туризму

Рефераты по уголовному праву и процессу

Рефераты по управлению

Учебное пособие: Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

Учебное пособие: Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичн вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

(для студентів V та VI курсів усіх форм навчання спеціальності 8.050201

“Менеджмент організацій”)

ВІННИЦЯ 2010


Методичн вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики (для студентів V та VI курсів усіх форм навчання спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій”) Вінниця ВФЕУ, 2010. - 30 с.

Українською мовою

Укладач: к.е.н., професор Боковець В.В., викладач Гусак Н.І.

Редактор: Паюк І.М.


Зміст

Вступ

Розділ 1. Загальн положення про проведення переддипломної практики з фаху

1.1 Мета та зміст практики

1.2 Організація, проведення та керівництво практикою

Розділ 2. Написання звіту з переддипломної практики з фаху

2.1 Структура звіту

2.2 Правила оформлення

Розділ 3. Підведення підсумків практичної підготовки студентів

3.1 Щоденник практики й порядок його подання

3.2 Критерії оцінювання знань, умінь і навичок практикантів

3.3 Підведення підсумків практики

Додатки

Список рекомендовано літератури


Вступ

Підвищення ефективності і якості суспільного виробництва вимагає раціонального поєднання теоретичних знань фахівців з умінням вирішувати практичні питання, підвищення рівня виробничої підготовки, диктує необхідність розширення і зміцнення зв'язків вищих навчальних закладів з підприємствами відповідних галузей економіки.

Фахівець повинен у досконалості володіти своєю спеціальністю, мати широку наукову практичну підготовку, бути вмілим організатором, здатним на виробництв застосовувати принципи наукової організації праці, уміти працювати з людьми.

Навчальний процес у вищих навчальних закладах (надалі - навчальний процес) - це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти.

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і проводиться на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, культури, торгівлі.

Програма переддипломної практики зорієнтована на вивчення господарського механізму функціонування підприємства (організації), зовнішнього середовища, проблем його розвитку і взаємодії двох рівнів – підприємства в цілому та його підрозділів. Аналізу підлягають економічні взаємозв’язки виробничих підрозділів підрозділів апарату управління, що й зумовлює вибір відповідних місць проходження практики.

У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.


Розділ 1. Загальні положення про проведення переддипломної практики з фаху

1.1 Мета та зміст практики

Згідно з Закону України “Про вищу освіту” (ст.42) обов’язковим елементом навчального плану освітньо-професійної підготовки фахівців відповідного рівня у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації є практична підготовка студентів.

Основним навчально-методичним документом, що регламентує практичну підготовку студентів вищого навчального закладу, є програма практичної підготовки студентів, укладена з врахуванням багатоступеневих освітньо-кваліфікаційних рівнів вищо освіти.

Організація та методичне забезпечення практичної підготовки студентів відповідають освітньо-професійній програмі фахівця, затвердженій для нього освітньо-кваліфікаційній характеристиці та її варіативної компоненти для відповідної спеціалізації, а також мають враховувати специфіку галузей економіки в яких буде працювати випускник після закінчення навчання, основн завдання, види та зміст діяльності фахівця відповідної спеціалізації, а також особливості підприємств, які є базами практики.

Програма практики є основним навчально-методичним документом, який регламентує загальн положення щодо організації, порядку проведення та підсумків усіх видів практики, визначає їх змістовну частину і тривалість проходження. На основ цієї програми розробляються робочі програми та відповідні методичні матеріали усіх видів практики.

Програма практики є навчально-методичним документом, в якому визначається мета завдання практики на кожному етапі її проходження, їх взаємозв’язок між собою та з навчальною і науково-дослідною діяльністю студентів, а також загальн питання щодо організації, керівництва та підведення підсумків практики.

Програму підготовлено до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця спеціальності “Менеджмент організацій”. Переддипломна практика підсумовує та логічно завершує теоретичне навчання студентів спеціальності “Менеджмент організацій освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Переддипломна практика завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом і готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збирання матеріалів для магістерської роботи.

Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування в студента професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

У процесі професійної підготовки студентів увага відповідальних за проведення практики повинна акцентуватися на:

розвитку творчих здібностей студента;

самостійност студента;

умінн студентами приймати рішення;

спроможност працювати в колективі.

Практика студентів проводиться відповідно до діючих Державних та галузевих стандартів вищої освіти.

Метою переддипломної практики є:

1) систематизація, закріплення й розширення теоретичних і практичних знань, умінь й навичок студентів за фахом;

2) перевірити професійну готовність майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності;

3) збір, узагальнення й аналіз матеріалів по темі роботи.

Для магістра передбачається набуття більш глибоких практичних умінь та навичок. Практика у відповідних підприємствах, організаціях і установах є не тільки передумовою формування навичок та знайомства з виконання функцій фахової та керівної роботи (як у бакалавра), а й стає об’єктом проведення самостійного прикладного наукового дослідження і виконання реальної дипломної роботи, яка виконується здебільшого на замовлення конкретних підприємств.

Магістр з менеджменту організацій повинен вміти:

проводити системний аналіз діяльності організації;

розробляти стратегічні напрями розвитку організації, забезпечувати конкурентоспроможність;

планувати та прогнозувати діяльність організації (підрозділу);

розробляти та впроваджувати нововведення;

поєднувати усі види ресурсів організовувати колективну працю по досягненню місії організації;

приймати управлінські рішення та організовувати їх реалізацію

організовувати ділові контакти підприємства із зовнішнім середовищем та зовнішньоекономічну діяльність;

управляти якістю та конкурентоспроможністю продукції, забезпечуючи захист прав споживачів, формувати колектив і управляти персоналом;

розробляти ефективні системи мотивації та оплати праці, створювати сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі;

оцінювати та контролювати виконання рішень, підтримуючи виконавську дисципліну;

збалансовувати узгодження надходження та ефективне використання всіх ресурсів у часі та просторі, здійснюючи маневрування всіма видами ресурсів;

діагностувати та аналізувати конфліктні ситуації, нейтралізувати їх, використовуючи відповідні структурні та особистісні методи управління конфліктами;

проводити наукові дослідження;

створювати підлеглим сприятливі умови для навчання та розвитку, виявляти та оцінювати ндивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

користуватись технічною та технологічною документацією;

працювати в мережі Internet;

самостійно виконувати завдання за заданою науковою темою;

контролювати дотримання правил охорони праці та техніки безпеки;

робити узагальнення наукового характеру.

Завдання практики є:

формування нформаційної бази для проведення аналітичних планових розрахунків у дипломному дослідженні;

збір практичних матеріалів, необхідних для написання магістерської роботи;

дослідження програмного забезпечення для існуючих на підприємстві технологій;

виконання ндивідуального завдання з науково-дослідної роботи;

одержання досвіду рішення практичних задач, що вимагають застосування професійних знань вмінь фахівця.

Збір матеріалу для звіту з практики, виконання індивідуального завдання по практиці, ведення щоденника й оформлення звіту по практиці проводиться студентом самостійно. Лише в окремих випадках, при виникненні питань, зв'язаних з специфікою даного підприємства, практикант звертається за роз’ясненнями до керівника підприємства.

Переддипломна практика проводиться на тих підприємствах, на матеріалах яких виконується магістерська робота.

Відповідно до навчального плану, практика студентів проводиться на 5/6 курсі в 10/12 семестрі з тривалістю 3 тижні.

Програма розроблена відповідно до Закону України „Про освіту” та на основі положення практики студентів вищих навчальних закладів України. Програма складається із розділів:

1. Загальні положення.

2. Організація та керівництво.

3. Підведення підсумків практики.

Програма практики ґрунтується на навчальному плані та програмних профілюючих навчальних дисциплінах із спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій”.

1.2 Організація, проведення та керівництво практикою

Базами практики є сучасні виробничі та комерційні підприємства, що досягають успіхів у своїй діяльності на основі підприємливості, обміркованого ризику та всебічного використання досягнень науки, техніки та передового досвіду, включаючи сучасн технології та ефективне використання персональних комп’ютерів.

З такими підприємствами університет укладає договори на проведення практики.

З дозволу кафедри і на основі умов контракту про навчання студенти самостійно підбирають підприємства для проходження практики і пропонують заключати з ними відповідні договори.

Розподіл студентів по базах практики з урахуванням їх побажань здійснюються кафедрою менеджменту. При цьому до уваги беруться теми магістерських робіт і можливост х виконання на підприємствах.

Проведення практики забезпечується: написанням звітів з практики та науково-дослідно роботи.

З урахуванням вимог ринку праці, прогнозованої зони майбутньої діяльност можливостей баз практики, студенти можуть проходити переддипломну практику на посаді топ-менеджера.

Практика починається з ознайомлення студентів з програмою і завданнями практики, організаційними питаннями і вимогами до звіту з практики.

Студенти повинні ознайомитись з правилами охорони праці, внутрішнього розпорядку, яких необхідно дотримуватись при проходженні практики.

Для організації і забезпечення проходження студентами практики назначаються два керівника: від університету і від підприємства – бази практики.

Керівник практики від кафедри здійснює наступні дії:

1. Здійснює інструктаж, студентів, що відбувають на бази практики, видає їм відповідні документи (щоденники, календарний графік, індивідуальні завдання) та роз’яснює систему звітності з практики;

2. Контролює проведення зі студентами-практикантами інструктажу з охорони праці та техніки безпеки, виконання студентами програми практики та правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, консультує студентів та надає методичну допомогу керівникам практики від підприємства та студентами у підготовці звітів та виконанні індивідуальних завдань. При необхідності організує читання на підприємствах студентами лекцій досвідченими спеціалістами.

3 Рецензує звіти студентів, визначає місце їх захисту та бере участь в робот комісії, що приймає цей захист.

4. Забезпечує студентів необхідними документами для виконання програми і завдань практики.

Керівник практики від бази практики виконує наступні дії:

1.Несе особисту відповідальність за проведення практики;

2. Організовує практику відповідно до програм практики;

3.Влаштову студентів на робочі місця, забезпечує проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці, а також табелювання студентів.

Якщо на базах практики є вакантні місця, робота на яких відповідає вимогам програми практики, студенти можуть зараховуватись на штатні посади з відповідною сплатою праці. При цьому не менше 50 відсотків робочого часу повинно витрачати на загально професійну підготовку за програмою практики.

4. Всебічно сприяє виконанню студентами графіку та програми практики; консульту студентів, ділиться практичним досвідом, надає допомогу в одержанні інформац для підготовки звітів та виконання індивідуальних завдань. Залучає студентів до суспільної роботи. Організує зустріч практикантів з керівниками підприємства.

5. Вживає виховних та адміністративних заходів впливу на студентів, які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства та повідомляє про це завідувача кафедри менеджменту.

6. Знайомиться із звітами студентів-практикантів та дає їм оцінку. Характеризує в щоденнику становлення кожного студента до практики та її результатів.

Студенти направлені на переддипломну практику повинні виконувати наступні дії:

1. Одержати в університеті відповідні документи та своєчасно прибути на бази практики;

2. Виявити зацікавленість та докласти всіх зусиль щодо повного виконання програми практики, індивідуальних завдань та вказівок керівників практики. Виконувати громадські доручення.

3. Дотримуватися у повному обсязі правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.

4. Якісно підготувати та подати на кафедру менеджменту за три дні до закінчення практики звітність.


Розділ 2. Написання звіту з переддипломної практики з фаху

2.1 Структура звіту

Переддипломна практика є логічним продовженням стажування з фаху. Це – завершальний етап підготовки студента до виконання дипломної роботи та наступної самостійно діяльності з фаху.

Під час переддипломної практики студенти збирають, аналізують вихідну інформацію для дипломної роботи, виконують індивідуальні завдання, що видані керівниками дипломних робіт, а також складають текст дипломних робіт. Звіти з переддипломної практики студенти складають у формі, що відображає виконання ндивідуальних графіків.

Звіт про переддипломну практику з фаху повинен виконуватись на матеріалах реальних підприємств і організацій різних розмірів, організаційно-правових форм, видів господарювання. Звіт повинен відображати тільки самостійну роботу студентів на підприємстві. Переказ у звіті матеріалів, викладених в інструкціях, підручниках, лекціях не допускається.

Письмовий звіт з переддипломної практики разом із щоденником подається у встановлений термін (не пізніше ніж за три дні до закінчення практики) керівнику практики від університету для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Письмова рецензія керівника практики від кафедри заноситься до щоденника практиканта.

Звіт з практики та має містити відомості про виконання студентом програми практики та індивідуального завдання, що пов’язане з науково-дослідною роботою студента. Обов’язковим є наявність висновків та пропозицій.

Розділи окремі питання звіту повинні бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстрований матеріал, додатки повинн бути змістовими і оформленими відповідно до стандартів.

Звіт переддипломної практики з фаху повинен містити такі складові:

Титульна сторінка (зразок оформлення титульної сторінки подано у додатку А).

Щоденник з практики (бланк студент отримує на кафедрі).

Зміст, який відтворює назви розділів, підрозділів тощо із зазначенням номерів сторінок (додаток Б).

Вступ

Основна частина

Висновки та пропозиції

Додатки

У ВСТУПІ зазначити місце проходження практики (назва підприємства, посада, відділ), обґрунтувати мету проходження практики та визначити завдання, як поставлені перед практикантом.

У ОСНОВНІЙ ЧАСТИНІ ЗВІТУ розкриваються наступні питання:

1) місія, цілі, завдання підприємства і можлива стратегія розвитку підприємства;

2) визначення діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства та передбачення кризової ситуації;

3) визначити економічну (соціальну) ефективність підприємства;

4) оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства;

5) проаналізувати систему планування на підприємстві (оцінити оперативні, поточн та перспективні плани підприємства);

6) виявити дисциплінарні порушення та проаналізувати конфліктні ситуації в колективі, надати пропозиції їх уникнення;

7) кадрова політика в організації і роль керівництва вищої ланки управління;

8)аналіз управлінської діяльності керівника організації та його команди; 9)аналіз виконання управлінських функцій керівниками вищої ланки та облік використання ними робочого часу;

10)аналіз діючої системи контролю виконання управлінських рішень;

11) роль керівника організації при вирішенні питань соціального розвитку трудового колективу, покращення умов праці, питань з охорони праці тощо;

12)аналіз снуючої системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності, документопотоків у цій системі та пропозиції щодо впровадження комп’ютерних технологій;

13)аналіз показників якості та ефективності управлінських процесів в організації та шляхи х покращення;

14)визначення стилю керівництва на досліджуваному підприємстві за допомогою моделей Блейка-Мутона та таблиці Реддіна (додаток В);

15) визначення типу керівника шляхом опитування (додаток Г).

У ВИСНОВКАХ ТА ПРОПОЗИЦІЯХ автор повинен сформувати результати і підвести підсумки виконаної роботи. При цьому слід уникати глобалізації у підсумках і висновку, необхідно їх конкретизувати відповідно до діяльності підприємства, а також вказати резерви підвищення її ефективності.

У ДОДАТКИ подаються всі таблиці, рисунки, схеми, графіки, розмір яких склада один і більше аркушів паперу. Нумеруються додатки у верхньому правому кутку літерами.

2.2 Правила оформлення звіту з практики

Звіт друкується на ПК на одному боці аркуша білого паперу формат А4 через полуторний нтервал шрифт 14 кегль. За необхідності окремі таблиці та рисунки можна подавати в додатках.

Текст повинен бути розташований таким чином: ліве поле – не менше ніж 20 мм, праве не менше ніж 10 мм, верхнє – не менше ніж 20 мм, нижнє – не менше ніж 20 мм.

Текст звіту поділяють на розділи, підрозділи і пункти відповідно до структури програми практики.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул та ін. подають арабськими цифрами без знаку №. Таблиці та ілюстративний матеріал, як розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше. Ілюстрації (графіки, діаграми тощо) позначають словом “Рис.” І нумерують послідовно в межах розділу. Посилання на ілюстрації позначають порядковим номером ілюстрації, наприклад Рис. 2.1”.

Нумерація сторінок здійснюється в верхньому правому кутку.

Кожна таблиця повинна мати назву, яка пишеться над таблицею симетрично до тексту. Слово “Таблиця” та безпосередньо її назва починається з великої літери. У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки з маленьких, якщо вони складають одне ціле.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на наступну сторінку, при цьому не повторюючи назву, а зазначаючи назву, а зазначаючи “Продовження табл.”.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, при цьому слово “Таблиця” пишуть скорочено, наприклад “Табл. 2.3”.

Оформлений відповідно до усіх наведених вимог і прорецензований звіт з практики приймається викладачем-керівником практики від кафедри протягом тижня після закінчення.

Обсяг звіту має становити близько 45-50 друкованих сторінок. Кількість сторінок в окремих розділах не регламентується.


Розділ 3. Підведення підсумків практичної підготовки студентів

3.1 Щоденник практики й порядок його подання

Підсумки практики узагальнюються в щоденнику практики, формат якого затверджується ВФЕУ. Щоденник практики повинен містити наступні розділи:

індивідуальне завдання,

потижневий графік проходження основних етапів практики;

характеристика (відгук) керівника практики від підприємства з оцінкою,

характеристика (відгук) керівника практики від кафедри з підсумковою оцінкою.

У характеристиках повинні бути освітлені наступні моменти:

характер виконуваних студентом робіт (збір даних, проведення розрахунків, підготовка нормативних документів участь у проведенні заходів і т.п.), а також те, чи виконувалися дані роботи самостійно або під керівництвом керівника практики;

як труднощі зустрічалися при виконанні покладених на студента обов'язків;

як студент виконував роботу, чи здатний він до самостійної професійної діяльності;

яка суспільна робота виконувалася практикантом за час практики, як складалися відносини з колективом організації.

Характеристика керівника практики від підприємства повинна бути завірена його підписом печаткою організації.

Перед тим як студент приступить до практики, керівник практики від підприємства завіряє в щоденнику факт і дату початку практики своїм підписом і печаткою організації. По завершенні практики цей факт і дата також засвідчуються підписом керівника практики від підприємства й печаткою організації.

3.2 Критерії оцінювання знань, умінь і навичок практикантів

При захисті матеріалів про проходження практики оцінюються такі вміння студента:

· логічно і аргументовано викладати зміст виконаного дослідження;

· оперувати економічною термінологією;

· аналізувати зміст науково-теоретичної літератури, періодичних джерел;

· опрацьовувати економічну літературу, складати тези;

· аналізувати поточні процеси і явища, що мають місце на базі дослідження;

· використовувати і систематизувати знання з фахових дисциплін.

Студент отримує оцінку “відмінно”, якщо його відповідь повна, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні; виклад логічний, доказовий; висновки і узагальнення точні й пов’язані з явищами навколишнього життя; відгук про проходження студентом практики позитивний; матеріали про проходження практики оформлені за встановленими вимогами.

Студент отримує оцінку “добре”, якщо його відповідь задовольняє зазначеним вимогам, але виклад недостатньою мірою систематизований, окремі вміння недостатньо сформовані, у визначенні понять та узагальненнях наявні окремі неточності, які легко виправляються за допомогою відповідей на додаткові запитання викладача; відгук про проходження практики позитивний; наявні незначні зауваження щодо змісту оформлення матеріалів про проходження практики.

Студент отримує оцінку “задовільно”, якщо його відповідь свідчить про розуміння ним основних питань програми практики, проте спостерігаються значні прогалини у знаннях; визначення понять нечіткі, неточні, вміння сформовані недостатньою мірою, висновки і узагальнення аргументовані слабо, у них наявні помилки; знання практиканта фрагментарні, неповні; спостерігається невміння працювати з документами; відгук про проходження практики позитивний; недбало оформлено матеріали про проходження практики.

Студент отримує оцінку “незадовільно”, якщо відгук про проходження ним практики негативний; на запитання членів комісії студент не дає правильних відповідей; програма фахової практики виконана не в повному обсязі.

3.3 Підведення підсумків практики

Після закінчення терміну практики студенти звітують на кафедрі менеджменту про виконання програми практики.

Підсумки практики оцінюються в процесі захисту звіту про проходження практики. Звіт подається на рецензування керівнику практики від кафедри.

Здача звіту на перевірку і його захист здійснюється відповідно до встановленого кафедрою графіку. Порушення строків проходження практики й строків захисту вважається невиконанням навчального плану.

Звіт з практики захищається студентом у комісії, призначеною завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівник практики від навчального закладу та викладачі.

Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, або отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку має можливість захистити практику з відповідною проплатою.


Додаток А

Титульний аркуш звіту

Вінницький фінансово-економічний університет

Кафедра менеджменту

ЗВІТ

про переддипломну практику з фаху

на__________________________________________________________

(назва підприємства)

Студент___________курсу

групи_________________

_____________________

(прізвище та ініціали)

Керівник практики від університету

______________________________      __________________

(вчена ступінь, посада)                                               (прізвище та ніціали)

Керівник практики від підприємства

_______________________________ ____________________

(посада)                                 (прізвище та ініціали)

Вінниця 200_


Додаток Б

Орієнтований зміст про переддипломну практику з фаху на підприємстві ВАТ “Маяк”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ “МАЯК”

Місія, цілі, завдання підприємства, можлива стратегія розвитку підприємства

Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства, передбачення кризової ситуац

Визначення економічної (соціальної) ефективності підприємства

Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Аналіз системи планування на підприємстві (оцінка оперативних, поточних, перспективних планів)

Виявити дисциплінарні порушення та проаналізувати конфліктні ситуації в колективі, надати пропозиції їх уникнення

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЙОГО КОМАНДИ

2.1. Кадрова політика в організації і роль керівництва вищої ланки управління

2.2. Аналіз управлінської діяльності керівника організації та його команди

2.3. Аналіз виконання управлінських функцій керівниками вищої ланки та облік використання ними робочого часу

2.4.Аналіз діючої системи контролю виконання управлінських рішень

2.5. Роль керівника організації при вирішенні питань соціального розвитку трудового колективу, покращення умов праці, питань з охорони праці

2.6.Аналіз снуючої системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності, документопотоків у цій системі та пропозиції щодо впровадження комп’ютерних технологій

2.7.Аналіз показників якості та ефективності управлінських процесів в організації та шляхи х покращення

2.8.Визначення стилю керівництва на досліджуваному підприємстві за допомогою моделей Блейка-Мутона та таблиці Реддіна (додаток В)

2.9.Визначення типу керівника шляхом опитування (додаток Г)

2.10.Заходи, які здійснює керівництво підприємства щодо покращення стану охорони праці на ньому

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки


Додаток В

Управлінська «сітка» Р.Блейка-Дж. Мутона

Управлінська «сітка», в основі якої лежить аналіз роботи менеджерів, виходячи з припущення, що існують два об’єкти уваги менеджерів: 1 – люди, 2 – виробництво, рис. 1.

* Перша цифра означає рівень турботи про виробництво.

Рис. 1. Управлінська сітка Р.Блейка - Дж.Мутона:

1-1 слабкий менеджмент з неефективним виконанням завдань і «лінивими» працівниками; 1-9 — менеджмент у стилі «кантрі-клуб»: виробництво вважається несуттєвим, головне — хороші взаємостосунки; 5-5 — середнє в менеджменті з певними турботами про виробництво, не повне використання трудового потенціалу; 9-1 - «менеджмент завдань» з високим рівнем уваги до виробництва і низьким рівнем піклування про людей; 9-9 — високоефективний менеджмент за рахунок поєднання довіри до людей і турботи про виробництво.

Комбінація стилів управління з орієнтацією або на виробництво, або на людей дає п'ять основних варіантів менеджменту, найбільш ефективний з яких стиль, що суміщає в собі турботу про людей, турботу про виробництво. Характерною особливістю такого стилю є бажання досягти оптимальних результатів діяльності організації за активної участі працюючих.

Таблиця Реддіна

В основ таблиці лежить аналіз роботи менеджерів, враховуючи те, що існують 3 об’єкти уваги менеджерів: 1 – люди, 2 – виробництво, 3 – ефективність, рис. 2.

Рис. 2 Трьохосна таблиця Реддіна

Головний елемент у цій таблиці — типологія восьми стилів управління менеджера:

організатор менеджер, який орієнтується на вирішення суттєвих завдань і високий рівень взаємостосунків з урахуванням ситуації, що забезпечує прийняття ефективних рішень;

узгоджувач менеджер, з високим ступенем орієнтації на завдання і на стосунки в ситуації, яка цього не завжди потребує. Тому такий менеджмент — менш ефективний. Менеджер-узгоджувач слабший у прийнятті рішень, залежний від різних видів тиску.

3)      доброзичливий автократ — менеджер, який має високий рівень орієнтації на завдання і низький на стосунки в ситуації, що спричиняє таку поведінку. Тому такий менеджмент більш ефективний. Це людина, яка знає, чого хоче і знає, як отримати необхідне, не викликаючи образи чи обурення;

4)      автократ менеджер, який більше орієнтується на завдання і менше — на стосунки. Тому менеджмент менш ефективний. Ця людина не довіряє підлеглим, неввічлива цікавиться тільки виробничими справами.

5) прогресист — менеджер, який більше орієнтується на стосунки і менше на завдання, що робить менеджмент менш ефективним. Ця людина повністю довіря людям і насамперед турбується про розвиток їх як особистостей;

6)бюрократ менеджер, який менше орієнтуються на завдання і більше на відповідність стосунків в ситуації. Керівник зацікавлений контролювати ситуацію за допомогою правил і процедур;

дезертир менеджер, який менше орієнтується на завдання і стосунки в ситуації. Цей менеджмент ще менш ефективний. Частіше це пасивний керівник;

8)місіонер, який лише виконує певну місію.


Додаток Г

Визначення ефективності діяльності керівників

Для забезпечення стандартності проведення опитування слід використовувати однаков бланки відповідей, та опитування проводити в певний час, Порядок роботи:

Підготувати список тих, кого потрібно оцінити (п'ять учасників);

Провести оцінку якостей за 7-бальною шкалою.

Оснащення дослідження:

а)      словник ознак;

б)      бланк листів відповідей,

В словнику приводяться 37 ознак, по яким оцінюється ефективність діяльності п'яти обраних керівників вищого та середнього рівнів підприємства. Ці ознаки групують в п'ять блоків:

професійн вміння (ознаки 1-5);

організаційн якості (ознаки 6-16);

інтелектуальн характеристики (ознаки 17-23);

ставлення до людей (ознаки 24-31);

загально трудова активність (ознаки 32-37).

Обробка та інтерпретація отриманих результатів:

1.Розрахунок середніх оцінок по кожному блоку для кожного із п’яти учасників.

Для розрахунку середньої оцінки по блоку необхідно суму відповідних оцінок розділити на кількість ознак, що входять до блоку.

Розрахунок математичного очікування та середньоквадратичного відхилення оцінок за блоками. Для цього необхідно використати такі формули:


M= ∑xi /n (1)

 D=∑(M-xi)/n  (2)

 σ = √D (3)

де х - середнє значення за блоком;

п - кількість людей у вибірці;

і - порядковий номер досліджуваного.

Розрахунок:

Блок 1

М1= 5,4+5,6+7+5,4+6,4 =6

D1=(6-5,4)2+(6-5,6)2+ (6-7)2+(6-5,4)2+(6-6,4)2 =0,456

σ1= √0,456=0,68

Розрахунок проводиться по п’яти блоках.

3. Складається характеристика обстеження з урахуванням зони, в яку потрапляють його дані по кожному з блоків. Залежно від інтервалу, в який потрапля показник, його відносять до однієї з чотирьох зон:

- номінальна менш ніж М - σ; (1)

- потенційна - від М - σ до М; (2)

- перспективна - від М до М + σ; (3)

- оперативна більш ніж М + σ. (4)

Номінальна зона. У цю зону потрапляють якості, практично непритаманні людині. Можна говорити про те, що ці якості людині не характерні.

Потенційна зона. Тут відкриваються ті якості, які нечітко представленні, Іншими словами, людині притаманні певні якості, але в реальній діяльності вони проявляються слабо. По відношенню до цих якостей можна зробити висновок про необхідність їх розвитку через навчання або корекцію поведінки.

Перспективна зона. Ця зона характеризує якості, що уже притаманні, Тут можна говорити про сформовані розвинуті навички, моделі поведінки тощо. При прийнятті кадрових рішень рекомендується звертати увагу на ці якості.

Оперативна зона. Сюди потрапляють найбільш виражені якості людини, Сама назва зони говорить про можливості використання отриманих даних, Якості оперативної зони зумовлюють напрям розвитку людини, галузі, де її ефективність може бути максимальною.

Характеристика учасників тестування:

Блок 1:

Номінальна зона:         менш ніж 6-0,68 = 5,32;

Потенційна зона:         від 5,32 до 6;

Перспективна зона:     від 6 до 6 + 0,68 = 6,68;

Оперативна зона:         більш ніж 6,68.

Тобто 1-й, 2-й, 4-й учасники тестування потрапили за результатами до потенційно зони, 5-й учасник до перспективної зони, 3-й учасник - до оперативної зони.

Блок 2:

Номінальна зона:         менш ніж 5,6 - 0,7 = 4,9;

Потенційна зона:         від 4,9 до 5,6;

Перспективна зона:     від 5,6 до 5,6 + 0,7 = 6,3;

Оперативна зона:         більш ніж 6,3.

Це означає, що 5-й учасник потрапив до номінальної зони, 1-й і 3-й учасники - до потенційної зони, 2-й учасник - до перспективної зони і 4-й учасник - до оперативно зони.

Блок 3:

Номінальна зона:         менш ніж 5,6 - 0,5 7 = 5,0 3;

Потенційна зона:         від 5,03 до 5,6;

Перспективна зона:     від 5,6 до 5,6 + 0,57 - 6,17;

Оперативна зона:         більш ніж 6,17.

За результатами тестування по 3-му блоку до потенційної зони погранили більшість учасників, тобто 1-й, 2-й, 4-й, 5-й, а 3-й учасник - до оперативної зони.

Блок 4:

Номінальна зона:         менш ніж 5,2 - 0,91 = 4,29;

Потенційна зона:         від 4,2 9 до 5,2;

Перспективна зона:     від 5,2 до 5,2 + 0,91 = 6,11;

Оперативна зона:         більш ніж 6,11.

2-й учасник зони, опитування потрапив до номінальної зони, 3-й учасник - до потенційної, всі інші - 1-й, 4-й, 5-й - до перспективної зони.

Блок 5:

Номінальна зона:         менш ніж 618 - 0,45 = 5,73;

Потенційна зона:         від 5,7 3 до 6,18;

Перспективна зона:     від 6,18 до 6,18 + 0,45 = 6,63;

Оперативна зона:         більш ніж 6,63.

За результатами тестування 1-й і 2-й учасники потрапили до потенційної зони, інш учасники: 3-й, 4-й, 5-й - до перспективної зони.

4. За даними тестування і розрахунків складається зведена таблиця 1 результатів всіх учасників опитування.

Таблиця 1

Зведен дані результатів тестування

№ учасника Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5
Зони Зони Зони Зони Зони
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 . . . . .
2 . . . . .
3 . . . . .
4 . . . . .
5 . . . . .

Відповідно до таблиці видно, що учасник опитування № 1 - володіє навичками ділово комунікації, користується авторитетом в колективі. Має необхідні задатки для подальшого розвитку професійних вмінь, інтелектуальних характеристик організаційних якостей. Може бути рекомендований до навчання і отримання магістерського ступеню (допомога в оплаті навчання).

Учасник 2 має добре сформовані і розвинуті якості, але потребує корекції поведінки в ставленні до людей. Можна рекомендувати прослухати курс „Ділова комунікація». Необхідно мотивувати трудову активність працівника і згодом, при позитивних результатах, включити до кадрового резерву.

Учасник 3 має потенційні можливості для розвитку організаційних якостей при найвищих професійних вміннях і інтелектуальних характеристиках. Необхідно стимулювати працівника: делегувати повноваження керівника при його відсутності; надавати можливість приймати самостійно рішення, Внести до списку кадрового резерву працівників керівного складу.

Учасник 4 - володіє найбільш вираженими організаційними якостями і високою загально трудовою активністю. Мас. базовий досвід, як основу для орієнтування в проблемах підприємства та способах дій, здатність прикладати необхідні зусилля на робочому місці і розвиватися, має сформовані моделі поведінки і. При необхідності, здатний одразу приступити до виконання обов'язків на вищий посаді.

Учасник 5 - має досить високі професійні навички і вміння при розвинутій загально трудовій активності. Організаторські якості відсутні. Необхідно правильно використовувати розвинуті якості: ускладнювати професійні завдання; мотивувати працівника до збільшення трудових показників.

В результаті відбору, після закінчення навчання, підвищення кваліфікац працівники, що були включені до складу резерву кадрів, можуть бути рекомендовані з урахуванням результатів виробничої діяльності на посаду або на стажування. Виконання індивідуального плану необхідно систематично контролювати, а склад резерву переглядати щорічно і окремі працівники по цілому ряду причин можуть бути виключені із складу резерву.


Список рекомендованої літератури

1.         Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту, - Львів, 1995.

2.         Ансофф И. Стратегическое управление. (Пер. с англ.). – М.: Экономика, 1989.

3.         Белошапка В.А., Загорий Г.В. Стратегическое управление: Принципы и международная практика. – К.: Абсолют–В, 1998.

4.         Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера. Підручник. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: ВД «Професіонал», 2007. — 416 с.

5.         Боковець В.В.,Медецька С.П. Підприємництво:Підручник для студентів економічних спеціальностей. - ВФЕУ,2009. 506 с.

6.         Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учебн. пособие. – К.: Знание, 2002 – 159 с.

7.         Виноградський М. Д., Виноградська А.М., Шкапова О. М. Менеджмент в організації: Навч. посіб. для студ. екон. спец. вузів. — К.: КОНДОР, 2006.

8.         Економіка та організація нноваційної діяльності: підручник / О. І. Волков [та ін.]; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – 3-тє вид., переробл. доповн. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 661 с.

9.         Економіка та підприємництво: навч. посібник / С. Я. Салига [та ін.]; М-во освіти і науки України, Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". – К.: Професіонал, 2007. – 749 с.

10.      Єсінова Н.І. Економіка прац та соціально-трудові відносини: Навч. посіб для студ. вузів/ Н.І. Єсінова. К.: Кондор, 2004. — 432 с.

11.      Іванюта С.М. Підприємництво та бізнес-культура: навч. посібник / С. М. Іванюта, В.Ф. Іванюта. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

12.      Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. Краснокутська Н. В. — К.: КНЕУ, 2003. — 504с.

13.      Кальченко А.Г. Логістика. К.: КНЕУ, 2000.

14.      Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2003. – 352с.

15.      Котлер Ф. Маркетинг менеджмента. – СПб.: Питер Ком, 1998.

16.      Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990

17.      Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент: Учебник. - СПб.: «Специальная литература», 1998. - 365 с.

18.      Колот В. М., Щербина О. В. Підприємництво: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. 160 с.

19.      Криковский Є. Логістика підприємства: Навч. посібник: Львів: Державний університет „Львівська політика”, 1996.

20.      Круглова Н.Ю. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. Изд. 2 -е, доп. - М.: Издательство РДЛ, 2001. - 352 с.

21.      Михайлова, Любов Іванівна. Управління персоналом: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Л. І. Михайлова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.

22.      Менеджмент организации / Под ред. З.П.Румянцевой. – М.: Инфра-М, 1995.

23.      Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Л.И.Евенко. – М.: Дело, 1994.

24.      Мошек Г.Є. Організація прац менеджера.- К.: КДТЕУ, 1995.

25.      Менеджмент організацій: Підручник / за ред. Л.І.Федулової. – К.: Либідь, 2003. – 448 с.

26.      Операційний менеджмент: навч. посіб. / І. А. Олійник [та ін.]; М-во освіти і науки України, Українська академія бізнесу та підприємництва. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. 160 с.

27.      Операційний менеджмент: Навч.- метод.посіб., Омельяненко Т.В.,Задорожна Н.В.—К.:КНЕУ,2003.

28.      Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: Кондор, 2003, 196 с.

29.      Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Навчальний посібник. – Кондор, 2005. – 860 с.

30.      Пономарьова Ю. В. Логiстика: Навчальний посiбник. Київ. Центр навчальної лiтератури, 2003. - 192 с.

31.      Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. – К.: КНЕУ, 1998.

32.      Пушкар М.С. Контролінг. - Тернопіль, 1997. - 146 с.

33.      Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент:теорія та практика. Підручник для вузів. Тернопіль: Карт-бланш, 1997, 456 с.

34.      Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

35.      Романова, Лідія Василівна. Управління підприємницькою діяльністю: навч. посіб. / Л. В. Романова; М-во освіти і науки України. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 240 с.

36.      Сухорков А.І. Економіка та організація інноваційної діяльності. К.: Інститут муніципального менеджменту та бізнесу, 2001. - 184 с.

37.      Смирнов С.А. Контроллинг: учебно-практическое пособие. -М.:МЭСИ, 1999.

38.      Тарнавська І. П., Пушкар Р. М. Менеджмент: теорія та практика. – Тернопіль: Карт-бланш. – 1997. – 496с.

39.      Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент. — К.: МАУП, 1999.

40.      Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. — 2-ге вид., допов. — К.: МАУП, 2001.

41.      Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., допов. —К.: МАУП, 2004.

42.      Федоренко В.Г. Іноземне нвестування економіки України:Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004.

43.      Цигилик І.І. Контролінг: Навчальний посібник у схемах і таблицях/ М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки Галицька академія. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -74 с.

44.      Чайка Г.Л. Організація прац менеджера: Навч. посіб. / Передмова Г.О. Шепелюк. - К.: Знання, 2007. - 420 с. - (Вища освіта XXI століття).

45.      Шегда А.В. Основы менеджмента (учебное пособие). К: Знание, 1998 р.

46.      Щербань Володимир Миколайович. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / В М. Щербань. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

47.      Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 318 с.

48.      Звітність підприємств баз практик (форма 1,форма 2)

49.      Статут підприємств баз практик

50.      Статистичні довідники за відповідні періоди дослідження


© 2011 Рефераты и курсовые работы